REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

II.  Uczestnik ma prawo do:

– uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

– korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

– poszanowania godności własnej i współuczestników,

– jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

III. Uczestnik ma obowiązek:

– systematycznie uczęszczać na zajęcia,

– dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

– z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów,

– troszczyć się o mienie placówki i porządek,

– naprawiać wyrządzone szkody.

IV. Za wybitne osiągnięcia, uczestnik może być nagrodzony:

– pochwałą opiekuna z adnotacją w dokumentacji zajęć,

– udziałem w imprezach środowiskowych, wojewódzkich i zagranicznych,

– wyróżnieniem na piśmie  przekazanym macierzystej szkole.

V.  Za naruszenie regulaminu, uczestnik może być ukarany:

– poprzez zwrócenie uwagi z odnotowaniem,

– powiadomieniem wychowawcy i rodziców,

– zawieszeniem w zajęciach na czas określony,

– wykreśleniem z listy uczestników OPP.