Masz pytanko? Sprawdź FAQ

Wychodząc na przeciw Państwa pytaniom związanym z naborem na zajęcia do naszej placówki przygotowaliśmy zestaw najczęściej powtarzających się pytań wraz z wyczerpującymi odpowiedziami.


1. Jaka jest odpłatność za zajęcia?
Nie ma – zajęcia w OPP są bezpłatne.
Obowiązuje jedynie dobrowolna wpłata 20 zł miesięcznie na Radę Rodziców. Opłata obowiązuje za 1 dziecko, bez względu na ilość zajęć. Wpłaty na konto Rady Rodziców przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych i organizację wycieczek, wyjazdów uczestników zajęć OPP. Płatność może być dokonywana bezpośrednio na konto Rady Rodziców (dane do przelewu u nauczycieli) lub w sekretariacie placówki.


2. Jaka jest oferta zajęć w OPP?
W celu rozwijania uzdolnień Ognisko proponuje uczestnikom zajęcia artystyczne i naukowe.

Do artystycznych zalicza się:
a) plastyczne
• malarstwo
• rzeźbiarstwo
b) muzyczne
• zespół instrumentów dętych dla uczniów i absolwentów szkoły muzycznej
• zespół akordeonowy
• nauka gry na gitarze
c) taneczne
• taniec regionalny – 4 grupy wiekowe
• taniec nowoczesny (Dancehall)
• rytmiczne, w tym zajęcia dla małych dzieci z opiekunami
d) wokalne
• zespoły wokalne dla dzieci i młodzieży
• indywidualne zajęcia wokalne

Do naukowych zalicza się:
a) Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego
b) geografia i turystyka
c) doradztwo zawodowe
d) kreatywne


Szczegóły dostępne na stronie internetowej placówki www.oppstarogard.pl

3. Kto może brać udział w zajęciach?

Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy powiatu starogardzkiego, głównie dzieci i młodzież.
Każda pracownia posiada swoje kryteria naboru na zajęcia: wiek, umiejętności (taniec, wokal), które określane są podczas corocznej rekrutacji na zajęcia.


4. Kiedy placówka jest czynna?
Sekretariat placówki czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, natomiast placówka czynna jest od godz. 7.30 do 21.00.
Zajęcia prowadzone są głównie w godzinach popołudniowych. Szczegółowy plan określany jest corocznie na początku września i dostępny jest na tablicach informacyjnych w placówce oraz na stronie www.oppstarogard.pl


5. Jak można zapisać się na zajęcia do OPP?
Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia w odpowiednim terminie, określanym corocznie w procedurze naboru i dostępnym na stronie www.oppstarogard.pl/nabór. Wniosek o przyjęcie na zajęcia należy złożyć w sekretariacie placówki. Osoby uczestniczące już w zajęciach zamiast wniosku winny złożyć u swojego nauczyciela formularz „Deklaracja kontynuacji zajęć”


6. Kiedy należy zapisywać dziecko na zajęcia?
a) Deklarację kontynuacji zajęć składamy do końca maja każdego roku
b) Wniosek o przyjęcie na zajęcia składamy do połowy czerwca każdego roku.
Dokładne terminy nabory na zajęcia corocznie określane są w procedurze naboru i podawane do publicznej wiadomości na stronie www.oppstarogard.pl

7. Czy w ciągu roku szkolnego można dopisać dziecko do grupy?
Tak, jeśli w danej pracowni są wolne miejsca. Można zatem w ciągu roku szkolnego dopytywać o taką możliwość u nauczyciela prowadzącego zajęcia, bądź pod nr tel. (58) 56 133 26.

8. Czy na zajęcia trzeba przynosić swoje przybory, instrumenty, itp.?
Każda pracownia realizująca swój program zapewnia uczestnikom zajęć odpowiednie materiały, przybory i sprzęt do pracy. Na zajęcia nauki gry na instrumentach obowiązkowe jest przyniesienie swojego instrumentu.


9. Gdzie uzyskam szczegółowe informacje na temat kadry pedagogicznej z OPP? Kto i jakie zajęcia prowadzi w OPP?
a) strona internetowa OPP www.oppstarogard.pl
b) w sekretariacie placówki poniedziałki-piątki w godz. 7.30-15.30
c) pod nr tel. (58) 56 133 26
d) podczas corocznie organizowanego Dnia Otwartego

10) W jaki sposób można zapoznać się z ofertą zajęć?

a) strona internetowa OPP www.oppstarogard.pl
b) www.facebook.com/ogniskostarogard
c) bezpośrednio u nauczycieli
d) w sekretariacie placówki poniedziałki-piątki w godz. 7.30-15.30
e) pod nr tel. (58) 56 133 26
f) podczas corocznie organizowanego Dnia Otwartego