Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański, reprezentowane przez Dyrektora.

Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych  poprzez adres  e-mail: iod@adudek.pl lub pisząc na adres pocztowy Administratora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • rekrutacji Uczestników zajęć,
  • realizacji zadań kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych,
  • realizacji programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,
  • organizowania przeglądów, wystaw, konkursów i festiwali dla Uczestników zajęć prowadzonych przez placówkę oraz dla pozostałej młodzieży szkolnej,
  • organizacji działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczestnikom zajęć oraz ich opiekunom i nauczycielom
  • realizacji  innych statutowych  zadań  placówki.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

oraz inne przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej oraz akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Tak, podanie danych osobowych określonych w wyżej wymienionych przepisach jest obowiązkowe.

Podanie innych danych osobowych, w zakresie szerszym niż określony w w/w przepisach, jest dobrowolne i opiera się na swobodnie i wyraźnie wyrażonej zgodzie adekwatnej do każdego celu.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę w momencie jej odwołania, prawo ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz podmiotom współpracującym, które świadczą nam usługi w ramach zawartych umów powierzenia (np. dostawcy systemów informatycznych, w których przechowujemy Państwa dane).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy  Państwa  dane  osobowe  przez  czas  maksymalnie  określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki  i archiwizacji. W  celu  rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania  przepisów  dotyczących przetwarzania   danych   osobowych będziemy  przechowywać  dane  przez  okres, w którym Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim  zobowiązane jest   do   zachowania   danych   lub   dokumentów  je zawierających   dla   udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie