Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych

Szanowni Państwo,

spełniając obowiązek prawny określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański, reprezentowane przez Dyrektora.

Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych  poprzez adres  e-mail: iod.annadudek@gmail.com  lub pisząc na adres pocztowy Administratora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

– rekrutacji Uczestników zajęć,

– realizacji zadań kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych

  i rekreacyjnych,

– realizacji programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,

– organizowania przeglądów, wystaw, konkursów i festiwali dla Uczestników zajęć prowadzonych przez placówkę oraz dla pozostałej młodzieży szkolnej,

– organizacji działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczestnikom zajęć oraz ich opiekunom

  i nauczycielom

– realizacji  innych statutowych  zadań  placówki.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

oraz akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy  Państwa  dane  osobowe  przez  czas  maksymalnie  określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki  i archiwizacji. W  celu rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać  dane przez okres, w którym Ognisko Pracy Pozaszkolnej zobowiązane jest do zachowania danych   lub  dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, programach i wydarzeniach organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa.  

Jakie przysługują Państwu prawa zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez OgniskoPracy Pozaszkolnej, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  którym jest Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) upoważnione organy, instytucje i podmioty na uzasadnione żądanie zgodnie z przepisami prawa,

b) podmioty, z którymi Ognisko Pracy Pozaszkolnej zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz inne podmioty, z  którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Nie