Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański

tel/fax 58 56 133 26

NIP 592-20-46-183

REGON 192121039

www.oppstarogard.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor - Grzegorz Oller

Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
wspomaga rozwój młodego człowieka poprzez współdziałanie z nim
w podejmowaniu różnych form aktywności w czasie wolnym.

Paź 20

STATUT
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIMPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1991 r. poz. 329 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1982 r. poz. 357 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011/109/631 ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Rozdział I

 

Nazwa

§1


1.    Placówka wychowania pozaszkolnego nosi nazwę: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, w skrócie OPP.
2.    Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu.
3.    Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

Paź 20

Rada Rodziców na rok szkolny 2018 - 2019

 

W roku szkolnym 2018 - 2019 Rada Rodziców ma następujący skład:

Przewodnicząca - Dorota Szufrajda

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Möller oraz Anna Leszman-Urban

Skarbnik - Anna Laser

Komisja rewizyjna:

- Anna Drężek

- Anna Zielińska

- Emilia Fryszka

 

Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi dla wszystkich zajęć odbywających się w OPP - 15 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie OPP lub na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy koła:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

35 8340 0001 0008 1142 3000 0001

Paź 20

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

 

II.  Uczestnik ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

- korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

- poszanowania godności własnej i współuczestników,

- jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

 

Paź 15

Informujemy, iż przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się u Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w następujących terminach: poniedziałki w godz. 09.00-10.00 i w wtorki w godz. 16.00-17.00.

Maj 06

Poniżej można pobrać procedurę naboru na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

Gru 13

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze regulacje prawne dotyczące rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych pod adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kontakt telefoniczny: 532 275 152 lub na adres pocztowy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

- rekrutacji Uczestników zajęć,

- realizacji zadań kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych

  i rekreacyjnych,

- realizacji programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,

- organizowania przeglądów, wystaw, konkursów i festiwali dla Uczestników zajęć prowadzonych przez placówkę oraz dla pozostałej młodzieży szkolnej,

- organizacji działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczestnikom zajęć oraz ich opiekunom

  i nauczycielom

- realizacji  innych statutowych  zadań  placówki.

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. );

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. );

ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481ze zm.);

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst jedn. Dz.U. 2019  poz. 2215 ze zm.) ;

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2019 poz. 1942 ze zm.)

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)

oraz akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański, w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Ogniska Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy  Państwa  dane  osobowe  przez  czas  maksymalnie  określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki  i archiwizacji. W  celu  rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania  przepisów  dotyczących przetwarzania   danych   osobowych będziemy  przechowywać  dane  przez  okres, w którym Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26; 83-200 Starogard Gdański  zobowiązane jest   do   zachowania   danych   lub   dokumentów  je zawierających   dla   udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) 

w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie