Formularz zapisów na zajęcia w roku szkolnym 2020-2021


Formularz jest przeznaczony dla osób, które chcą zapisać się do udziału w zajęciach prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w roku szkolnym 2020 - 2021. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Lista uczestników zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 19 czerwca. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podania do publicznej wiadomości 26 czerwca 2020 roku.

UWAGA!
Jeżeli po wysłaniu zgłoszenia nie otrzymali Państwo mailowego potwierdzenia tego faktu prosimy o wysłanie mailem wypisanego wniosku dostępnego TUTAJ 
Można również skontaktować się z nami pod numerem 0585613326 w celu sprawdzenia, czy dane zostały zapisane.

 

 

Proszę zaznaczyć rodzaj (rodzaje) zajęć na które kandydat chce uczęszczać w przyszłym roku szkolnym.Informacje o kandydacie


Informacje o opiekunie prawnym


Oświadczenia i zgody

Powyższe kryteria są brane pod uwagę w przypadku, jeśli na określone zajęcia jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Prosimy o zaznaczenie kryteriów dotyczących kandydata, ale nie dostarczanie zaświadczeń. W przypadku jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na dane zajęcia komisja poprosi o dostarczenie stosownych zaświadczeń.Oświadczam, że w związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przyjęłam/łem do wiadomości następującą informację:

 1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku będzie: Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 26 tel. 58 561-33-26.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
 1. Prowadzenie procesu rekrutacyjnego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020, na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa - Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Prowadzenia działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) i statutem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - dane osobowe kandydatów, którzy zakwalifikowali się na zajęcia po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 1. Dane osobowe kandydatów (i ich opiekunów prawnych), którzy przystąpili do procesu rekrutacji i nie zakwalifikowali się na zajęcia prowadzone przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu jeszcze przez czas 12 miesięcy.
 2. Dane osobowe kandydatów (i ich opiekunów prawnych), którzy zakwalifikowali się do udziału w zajęciach, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi i archiwalnymi.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych z wykorzystaniem profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 5. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, w zakresie wynikającym z RODO oraz z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do danych,
  2. do sprostowania danych,
  3. do ograniczenia przetwarzania
  4. usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, z uwagi na szczególną sytuację, chyba, że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.
 6. Żądania realizacji praw należy kierować pisemnie, w korespondencji tradycyjnej lub doręczając żądanie osobiście, na adres Administratora (ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do brania udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka w postaci zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych, itp. na stronie internetowej OPP i innych kanałach informacyjnych z nią związanych oraz we wszystkich formach promocji działań OPP (Podstawa prawna: Art.81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019. poz. 1231).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów realizacji zadania w interesie publicznym przez OPP (Podstawa prawna: Art. 6 pkt 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).

Wyrażam zgodę na wyjścia uczestnika zajęć z budynku placówki w ramach zajęć organizowanych przez nauczycieli oraz udział w imprezach, konkursach itp. jako reprezentacja Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Jeśli ma to znaczenie, można podać inne ważne informacje mające znaczenie dla Komisji Rekrutacyjnej (np. posiadane orzeczenia lekarskie czy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, choroby przewlekłe, itp.)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.